Tuyển dụng DEVOPS ENGINEER – DỰ ÁN NGÂN HÀNG

I. Mô tả công việc: Tham gia xây dựng hệ thống dựa trên dựa trên...

Tuyển dụng AUTOMATION TESTER – DỰ ÁN NGÂN HÀNG

I. Mô tả công việc: Được tham gia vào các dự án thực tế phần...

Tuyển dụng IT-SYSTEM ( DỰ ÁN NGÂN HÀNG)

I. Yêu cầu: Trình độ đào tạo (Educational Qualifications) Bachelor of Science in Computer Science,...

Tuyển dụng IT-NETWORK ( DỰ ÁN NGÂN HÀNG)

I. Yêu cầu: Yêu cầu kỹ năng: Kỹ năng phân tích, đánh giá và xử...

Tuyển dụng BUSINESS ANALYST (BA) – DỰ ÁN NGÂN HÀNG

I. Mô tả công việc: Phân tích và đề xuất các cải tiến cho chiến...

Tuyển dụng DBA ( Database Administrator) – DỰ ÁN NGÂN HÀNG

I. Mô tả công việc: Thực hiện quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu...